בארות יצחק
חסר רכיב

אסיפת חברים

05/09/2017

מבנה ארגוני

הבהרה: בכל מקום בנוהל בו מופיע שם תפקיד בלשון זכר הכוונה היא לשני המינים.

1. אסיפת חברים

יעוד מרכזי

האסיפה היא המוסד העליון החוקי של הקיבוץ לקבלת החלטות, המאצילה סמכויות לגופים וממלאי התפקידים שמתחתיה. האסיפה תתכנס לפחות פעם ברבעון ועל פי הצורך. האסיפה היא אסיפת הבעלים של כל נכסי הקיבוץ.

הרכב

כלל החברים

תפקידים עיקריים

à        אישור שינויים מהותיים בתקנונים הפנימיים ובנהלים

à        דיון וקבלת החלטות הקשורות לנושאים עקרוניים, כגון: ביטוח סוציאלי, נושאים תנועתיים, נושאי חינוך מהותיים, שינויים באורחות חיים וכו'.

à        דיון ואישור קבלת חברים ומועמדים לקיבוץ והוצאת חברים מהקיבוץ

à        דיון ואישור מדיניות, סדרי עדיפות בהקצאת משאבים ותכניות עבודה שנתיות של המגזר העסקי ושל הקהילה

à        דיון בנושאים שיועברו מהמועצה

à        שינויי בעלות על נכסי הקיבוץ ומקרקעין

à        אישור תקציב ודו"חות כספיים שנתיים של האגודה

התכנסות

כללים לכינוס אסיפת החברים :

קוורום נדרש – לא פחות מ 20% מחברי הקיבוץ, אסיפה נדחית בכל פורום שיגיע לאסיפה,

ניתן יהיה לכנס אסיפה ע"י בקשה כתובה וחתומה של 1/3 מחברי הקיבוץ.

מכונסת ע"י

יו"ר האסיפה יו"ר נבחר ציבור

תדירות התכנסות

לפחות ארבע פעמים בשנה

אופן קבלת ההחלטות

הצבעה גלויה או חשאית, או הצבעה בקלפי על פי קביעת האסיפה