בארות יצחק
חסר רכיב

שינוי בתקנון הקיבוץ

05/09/2017

ב"ה, ג' בסיון תשס"ז  19.5.2007

 

 

לקראת אספת החברים – יום א', י' בסיון תשס"ז  27.5.2007

 

אחד הסעיפים בסדר יומה של האספה הוא

שינויים בתקנון הקיבוץ.

רקע כללי

רשם האגודות השיתופיות בביקורו אצלנו העיר מספר הערות בנוגע לנוהל קיום האסיפה בבארות יצחק:

יש פער בין הכתוב בתקנון הקיבוץ לבין הנוהל שאנחנו נוהגים. כדי שלהחלטות האספה יהיה תוקף חוקי יש לשנות סעיפים אחדים. הנוסח המוצע כאן תואם את דרישות רשם האגודות, עבר את ביקורת עו"ד ואושר במזכירות. 

 

נוסח התקנון הקיים

השינוי המוצע

אסיפה כללית

ו. המודעות המזמינות לאסיפה הכללית שבהן יפורט  גם סדר היום של האסיפה צריכות להתפרסם במקום בולט ופומבי במשק, לא יאוחר מ- 10 ימים לפני היום שבו נקבעה האסיפה.

אסיפה כללית תוכל לקבל החלטות באיזה עניין שהוא רק אם ישתתפו בה לא פחות משני שלישים מחברי האגודה.

 ובתנאי שאם דלא יהיו נוכחים חברים במספר הנ"ל ידחו את הדיון בעניינים העומדים על סדר היום לאסיפה שניה שתקרא לא לפני עשרה ימים ולא יאוחר משלושים יום מיום האסיפה הראשונה ובה יחליטו על העניינים הנ"ל ברוב דעות החברים הנוכחים.

 

אסיפה כללית

ו. הודעות בדבר כנוס האסיפה הכללית    יפורסמו על לוח המודעות או באמצעי פרסום אחר שנקבע לצורך זה או במקום ציבורי בתחום הקיבוץ, לא פחות מ-6 ימים לפני מועד האסיפה. בהודעות יפורטו: מועד האסיפה, מקום כינוסה וסדר היום המוצע. וכן מועד לקיום אסיפה נדחית במקרה שלא נתקיים המניין הקבוע בתקנון זה.

דיונים בנושאים המוצעים יקויימו בכל מספר של חברים נוכחים, אולם החלטות יתקבלו בכל ענין שהוא בתנאי שישתתפו באסיפה לא פחות מעשרה אחוזים (10%) מחברי האגודה.

 

אסיפה נדחית

במקרה שלא התקיים מניין הנוכחים הנ"ל רשאי יו"ר האסיפה להודיע על כינוס אסיפה כללית נדחית, האסיפה הכללית הנדחית תתקיים חצי שעה לאחר פתיחת האסיפה הראשונה ובלבד שהודעה בדבר אפשרות קיום האסיפה הנדחית פורסם בהודעת ההזמנה לאסיפה הכללית הראשונה.

 

החלטות באסיפה הכללית הנדחית בעניינים העומדים על סדר היום תתקבלנה בכל מספר של משתתפים.

ועד ההנהלה

חברי ועד ההנהלה יבחרו באסיפה  הכללית השנתית למשך שנה אחת, אולם ימשיכו לכהן בתפקידם עד בחירת ועד הנהלה חדש באסיפה הכללית השנתית הבאה, חברי ועד ההנהלה שכהונתם נסתיימה יוכלו להבחר שנית.

חברי ועד ההנהלה יבחרו מתוכם יושב ראש וגזבר.

 

ועד ההנהלה

חברי ועד ההנהלה יבחרו באסיפה  הכללית למשך שלוש שנים, אולם ימשיכו לכהן בתפקידם עד בחירת ועד הנהלה חדש. חברי ועד ההנהלה שכהונתם נסתיימה יוכלו להבחר שנית.

 האסיפה תבחר את יושב ראש ועד ההנהלה

 

שינוי בתקנון הקיבוץ:

הנוהל הנדרש: כדי שהחלטות האספה על שינויים בתקנון הקיבוץ תהיינה חוקיות תחליט האספה על השינויים רק אם נוכחים בדיון לפחות 2/3 מחברי האגודה. אם תנאי זה לא יתקיים יודיע יו"ר האספה על דחיית הדיון וההצבעה לאספה אחרת, שתתקיים לפחות 10 ימים אחרי מועד האספה הראשונה.

באספה הדחויה יוחלטו החלטות בנושא זה בכל מספר משתתפים שהוא, בתנאי שלפחות 75% מהמצביעים תמכו בהצעת השינוי.

האספה הקרובה (י' בסיון תשס"ז  27.5.2007 ) היא האספה הראשונה האמורה לדון בשינויים בתקנון הקיבוץ המוצעים לעיל. אם לא יהיו באספה מספר משתתפים כמפורט לעיל יידחה הדיון לאספה הבאה, אשר תחליט בכל מספר משתתפים.

 

המזכירות ונשיאות האספה